Zachowanie  - kryteria ocen klasy 1-3

rok szkolny 2022/23

 
 

Zachowanie - kryteria ocen klasy 4-8 i licealne

rok szkolny 2022/23